صفحه نخست عقاید (کلام) دفاع از آل و اصحاب پیامبر نظر ابوحفص عمر بن شاهین (۳۸۵هـ):

نظر ابوحفص عمر بن شاهین (۳۸۵هـ):

در کتاب (اللطیف...) می‌گوید: بهترین افراد بعد از رسول خدا ج ابوبکر و عمر و عثمان و علی هستند و یاران رسول خدا ج همگی از بهترین‌ها و نیکان هستند، و من به محبت همه آن‌ها معتقد بوده و از کسانی که آن‌ها را لعنت کرده‌ و یا گمراه دانسته و یا اعتقاد به خیانت و تکفر... آن‌ها داشته باشند، تبری می‌جویم، همچنانکه از همه بدعتها مانند: قدریه و ارجاء و رفض و نصب (دشمنی با اهل بیت) و اعتزال تبری می‌جویم». [۲۸۵]

[۲۸۵] اللطیف لشرح مذهب اهل السنه ص۲۵۲-۲۵۱