نظر حسن بن علی بن خلف بربهاری/ (۳۲٩هـ):

می‌گوید: «بدان که همه فرقه‌ها بد بوده و دعوت به شمشیر می‌کنند و بدتر و کافرتر از همه رافضه و معتزله و جهمیه هستند. زیرا مردم را بسوی تعطیل صفات الهی و زندقه سوق می دهند» [۲۸۴].

[۲۸۴] شرح السنه ص۵۴