نظر امام طحاوی/ (۳۲۱هـ)

او در کتاب عقیده خود می‌گوید: «ما اصحاب رسول خدا ج را دوست می داریم و در محبت آن‌ها غلو و زیاده‌روی نمی‌کنیم و از هیچکدام از آن‌ها اظهار برائت نمی‌کنیم و از کسانی که بغض آن‌ها داشته و به چیزی غیر از نیکی از آن‌ها یاد می‌کنند، بغض خواهیم ورزید و جز با نیکی از آن‌ها یاد نخواهیم کرد و محبت آن‌ها دین، ایمان و احسان است و بغض آن‌ها کفر، نفاق و طغیان است». [۲۸۳]

[۲۸۳] العقیده الطحاویه با شرح آن از ابن ابی العز