نظر ابوزرعه رازی/ (۲۶۴هـ)

خطیب از او روایت کرده است که می‌گوید: (اگر کسی را دیدی که از یاران رسول خدا ج بدگویی می‌کند، بدان که زندیق است، زیرا در نزد ما پیامبر ج حق است و قرآن حق است و این قرآن و سنت را اصحاب رسول خدا ج به ما رسانده‌اند، و آن‌ها می‌خواهند شاهدان ما را باطل کرده‌ تا کتاب و سنت را باطل کنند، و آن‌ها بیشتر سزاوار بطلان بوده و زندیق هستند. [۲۸۰]

لالکایی از طریق عبدالرحمن بن ابی حاتم روایت می‌کند: از پدرش و ابوزرعه درباره رافضیان وجهمیه پرسید، … آن دو در ضمن جواب گفتند: جهمیه کافر هستند و رافضه اسلام را رفض (ترک) کردند. [۲۸۱]

[۲۸۰] الکفایه ص۴٩ [۲۸۱] شرح اصول اعتقاد اهل السنه ۱/۱٧۸