نظر امام بخاری/ (۲۵۶هـ)

در کتاب خلق افعال العباد می‌گوید: من اهمیت نمی‌دهم که پشت سر جهمی و رافضی نماز بخوانم، یا پشت سر یهودی و مسیحی. بر آن‌ها نه سلام داده می‌شود و نه به عیادت مریض‌شان بروید، با آن‌ها ازدواج نکنید و شهادت آن‌ها را قبول نکنید، و ذبیحه آن‌ها را نخورید. [۲٧٩]

[۲٧٩] خلق الافعال العباد ضمن اعتقاد السلف ص۱۲۵