نظر امام احمد بن حنبل/ (۲۴۱هـ)

خلال چند روایت از او در مذمت رافضیان نقل کرده‌ است، از آن جمله است: از عبدالملک بن عبدالحمید روایت است که ‌گفت: شنیدم ابوعبدالله می‌گفت: هر کس مانند رافضیان اصحاب رسول خدا را دشنام دهد، بیم آن دارم که کافر باشد، سپس گفت: هرکس اصحاب رسول خدا را دشنام دهد از دین خارج شده است [۲٧۶]. از عبدالله بن احمد روایت شده است که گفت: از پدرم درباره کسی پرسیدم که یکی از یاران رسول الله را دشنام دهد، پاسخ داد: او را بر اسلام نمی‌بینم [۲٧٧]. از اسماعیل بن اسحاق روایت شده است از امام احمد درباره فردی که همسایه او رافضی است سوال شد آیا بر او سلام کند؟ گفت: خیر! و اگر سلام نمود جواب داده نشود. [۲٧۸]

[۲٧۶] السنه الخلال ۱/۴و۴٩۳ [۲٧٧] السنه الخلال ۱/۴و۴٩۳ [۲٧۸] السنه الخلال ۱/۴و۴٩۳