نظر احمد بن یونس/ (۲۲٧هـ)

لالکایی از عباس دوری نقل می‌کند که گفته است: از احمد بن یونس شنیدم که می‌گوید: ما ذبیحه رافضی را نمی‌خوریم، و آن‌ها در نظر من مرتد هستند. [۲٧۵]

[۲٧۵] شرح اصول اعتقاد اهل السنه