نظر قاسم بن سلام/ (۲۲۴هـ)

خلال از عباس دوری روایت می‌کند که می‌گوید: من از ابوعبیده قاسم بن سلام شنیدم که می‌گفت: با مردم معاشرت کردم و با اهل کلام سخن گفتم، و … اما کثیف‌تر و زشت‌تر سست‌دلیل‌تر و احمق‌تر از رافضیان ندیده‌ام، من مسئول قوه قضائیه در مرزهای جهاد (ثغور) شدم، سه نفر، (دو جهمی و یک رافضی) را از آنجا دور کردم و گفتم امثال شما نباید با مجاهدان مرزها هم‌نشین شوند و آن‌ها را اخراج کردم. [۲٧۴]

[۲٧۴] السنه، خلال ۱/۴٩٩