صفحه نخست عقاید (کلام) دفاع از آل و اصحاب پیامبر نظر ابوبکر عبدالله بن زبیرحمیدی

نظر ابوبکر عبدالله بن زبیرحمیدی/ (۲۱٩هـ)

در کتاب خودش (اصول السنه) بعد از اینکه وجوب احترام و بزرگداشت صحابه را ذکر کرده،‌ می‌گوید: (ما جز به استغفار برای آن‌ها وظیفه دیگری نداریم. هر که آن‌ها را دشنام دهد یا بر آن‌ها خرده‌گیری کند یا از یکی از آن‌ها بدگویی کند، او بر سنت نبوده و در غنیمت (فی) حقی ندارد). [۲٧۳]

[۲٧۳] اصول السنه الحمیدی ص۴۳