نظر امام شافعی/ (۲۰۴هـ)

ائمه از او نقل کرده‌اند که گفته است: من از میان فرقه‌ها هیچ گروهی را دروغگوتر در ادعای خود و شهادت به دروغ دادن بدتر از رافضیان ندیده‌ام. [۲۶٩]

[۲۶٩] ابن بطه در (الابانة الکبری) ۲/۵۴۵ و لالکایی در (شرح السنه) ٧/۱۴۵٧