نظر عبدالرحمن بن مهدی/ (۱٩۸هـ)

بخاری از عبدالرحمن بن مهدی روایت می‌کند که گفته است: آن دو، دو دین جداگانه هستند (جهمیه و رافضیان). [۲۶۸]

[۲۶۸] خلق افعال العباد (جزء مجموعه «عقائد السلف» گرد آوری شده علی سامی الشاد و عماد الطالبی ص۱۲۵