نظر قاضی ابویوسف/ (۱۸۲هـ)

لالکایی از ابویوسف روایت می‌کند که گفته است: من پشت سر جهمی و رافضی و معتزله (قدریه) نماز نمی خوانم. [۲۶٧]

[۲۶٧] شرح (اصول اعتقاد اهل السنه) ۴/٧۳۳