نظر امام مالک بن انس/ (۱٧٩هـ)

خلال از امام مالک روایت می‌کند که او گفته است: کسی که اصحاب پیامبر س را لعن کند، هیچ بهره‌أی از دین ندارد و یا می‌گفت: هیچ سهمی در اسلام ندارد. [۲۶۴]

و همچنین فَیء به این سه گروه تعلق می گیرد، و هر کس که یاران رسول خدا ج را لعن کند از این سه گروه نیست و نصیبی در غنیمت (فی) ندارد. [۲۶۵]

اشهب بن عبدالعزیز می‌گوید: از مالک درباره رافضیان پرسیده شد، پاسخ داد: با آن‌ها سخن مگو و از آن‌ها نیز روایت مکن زیرا آن‌ها دروغ می‌گویند. [۲۶۶]

[۲۶۴] السنه خلال ۱/۴٩۳، ابن بطه در (ابانة الصغری) ص۱۶۲ [۲۶۵] شرح اصول اعتقاد اهل السنه ٧/۱۲۶۸-۱۲۶٩ [۲۶۶] شیخ الاسلام ابن‌تیمیه در منهاج السنه ۱/۶۱ ذکر نموده و می‌گوید: که ابن بطه در ابانۀ الکبری آورده که من در جز چاپ شده آنرا ندیدم.