نظر مسعر بن کدام/ (۱۵۵هـ)

لالکایی روایت می‌کند یکی از رافضیان مسعر بن کدام را دید و با او سخنی گفت: مسعر به او جواب داد: از من دور باش که تو شیطان هستی. [۲۶۰]

[۲۶۰] لالکایی در (شرح السنه) ۸/۱۳۵٧