نظر طلحه بن مصرف/ (۱۱۲هـ)

ابن بطه از او روایت می‌کند که گفته است: با زنان رافضیان نباید ازدواج کرد و گوشت ذبیحه آن‌ها خورده نمی‌شود زیرا آن‌ها مرتد هستند. [۲۵۸]

از حسن بن عمرو از طلحه بن مصرف روایت است که او می‌گوید: اگر من الآن با وضو نمی‌بودم به شما خبر می‌دادم که رافضیان چه می‌گویند.

[۲۵۸] الابانة الصغری ص۱۶۱