نظر عامر شعبی/ (۱۰۵ هـ)

آثار فراوانی در مذمت رافضیان از او نقل شده است [ که او بهترین کسی است که آن‌ها را می شناسد [۲۵۲]] و از جمله این آثار آنست که عبدالله بن احمد و دیگران از او روایت کرده‌اند که گفته است : «من قومی احمق‌تر از شیعیان ندیده‌ام [۲۵۳]» و می‌گوید: (اگر شیعیان رافضی از پرندگان می‌بودند کرکس [که به لاشخوری معروف است] می‌شدند [۲۵۴]. همچنین می‌گوید: (من در همه این فرقه‌ها تأمل و با آن‌ها صحبت کرده‌ام ولی بی‌خرد‌تر از چوبیان ندیده‌ام). [۲۵۵]

همچنین او می‌گوید: (اگر بخواهم خانه‌ام را پر از طلا و نقره کنند تا دروغی بر علی ببندم این کارها را انجام می‌دهند و اگر شیعیان از پرندگان می‌بودند کرکس و اگر از حیوانات می‌بودند الاغ می‌شدند). [۲۵۶]

او می‌افزاید: من شما را از فرقه‌ها گمراه برحذر می‌دارم که بدترین آن‌ها رافضیانند، زیرا در میان آن‌ها یهودیانی هستند که لباس اسلام را به تن کرده‌ تا اینکه گمراهی‌های خود را بدان وسیله زنده نگه دارند، همچنانکه ول بن چاول پادشاه یهود خود را مسیحی خواند تا اینکه گمراهی‌هایش را نگه دارد، سپس می‌گوید: به خاطر ترس و امید به خداوند مسلمان نشده‌اند بلکه بخاطر انتقام از مسلمانان تظاهر به اسلام کرده‌اند. [۲۵٧]

[۲۵۲] شیخ الاسلام ابن‌تیمیه آنرا ذکر کرده است منهاج السنه ۱/۲۲ [۲۵۳] السنه ، عبدالله بن احمد ۲/۵۴٩ و خلال (السنه) ۱/۴٩٧ و لالکایی ، شرح السنه ٧/۱۴۶۱ [۲۵۴] از نام‌های رافضیان چوبیان( خشبیه) بوده که می‌گفتند ما با شمشیر جز همراه با امام معصوم نمی‌جنگیم پس با چوب بجنگید. منهاج السنه ۱/۳۶ [۲۵۵] عبدالله بن احمد (السنه) ۲/۵۴۸ [۲۵۶] لالکایی (شرح السنه) ٧/۱۲۶٧ [۲۵٧] همان منبع ۸/۱۴۶۱ خلال در (السنه) ۱/۴٩٧