نظر علقمه بن قیس نخعی/ (۶۲هـ)

عبدالله بن احمد از شعبی از علقمه روایت کرده که او می‌گوید: ( این شیعیان همانگونه درباره علی س غلو کرده‌اند که مسیحیان درباره عیسی بن مریم مبالغه کردند). [۲۵۱]

[۲۵۱] السنه عبدالله بن احمد ۲/۵۴۸ و محقق می‌گوید: اسنادش صحیح است