صفحه نخست عقاید (کلام) دفاع از آل و اصحاب پیامبر نظر مسیب بن نجبه و یارانش در این باره

نظر مسیب بن نجبه و یارانش در این باره

از سلمه بن کهیل آمده می‌گوید: «ما با مسیب بن نجبه فزازی و همچنین بسیاری از شیعیان دیگر، در این مسجد بیست سال هم‌مجلس بودیم، هرگز نشنیدم که احدی از آن‌ها درباره اصحاب رسول خدا ج جز به نیکی یاد کند، و فقط درباره برتری علی و عثمان یعنی افضلیت میان آن دو اختلاف داشتیم. [۲۳٩]» شیخ الاسلام ابن‌تیمیه می‌گوید: «بدین علت است که شیعیان اولیه که از اصحاب علی بوده و یا در آن زمان بوده‌اند در تفضیل ابوبکر و عمر هیچ نزاعی نداشته‌اند، اما جدال‌شان در تفضیل بین علی و عثمان بوده است و این مورد اعتراف کبار علمای شیعه اعم از متقدمان و متاخران بوده است». [۲۴۰]

[۲۳٩] لالکائی در شرح اصول اعتقاد اهل السنه ٧/۱۳۶۸ [۲۴۰] منهاج السنه ۱/۱۳