صفحه نخست عقاید (کلام) دفاع از آل و اصحاب پیامبر ثانیاً: گفته‌های افراد منسوب به تشیع

ثانیاً: گفته‌های افراد منسوب به تشیع [۲۳٧] از میان امامان پیشین

لالکائی از لیث بن ابی‌سلیم آورده که می‌گوید: من شیعیان اولیه را ملاقات کردم.‌ هیچ کدام از آن‌ها هیچ احدی را بر ابوبکر و عمر ترجیح نمی‌دادند. [۲۳۸]

[۲۳٧] در اصطلاح علمای سابق تشیع یعنی تقدیم علی بر عثمان بدون تعرض به شیخین، ابوبکر و عمرس و در سخن ذهبی ذکر شد که: این تابعین و تبع تابعین با دین و تقوایی که داشتند و جود داشت. [۲۳۸] شرح اصول اعتقاد اهل السنه ٧/۱۳۰۲ و ذهبی در السیر ۶/۲۵۵