نظر امام جعفر صادق

از عبدالجبار بن عباس همدانی روایت شده است زمانی که آن‌ها می‌خواستند از مدینه سفر کنند جعفر بن محمد به پیش آن‌ها آمد و گفت: ان شاء الله شما جزو نیکان شهر خود هستید، پس به همشهری‌های خود بگویید هر کس که بپندارد که من معصوم و واجب الطاعة هستم که اطاعت از من فرض است بی‌تردید من از او بیزار و بری هستم و هر کس گمان کند که من از ابوبکر بیزارم من از خود او بیزارم [۲۳۲]. از سالم بن ابی‌حفصه روایت شده است که می‌گوید: از امام باقر و فرزندش جعفر درباره ابوبکر و عمر پرسیدم، پاسخ داد: ای سالم! آن دو را دوست داشته و از دشمنانشان بیزار باش، آن دو ائمه هدایت بودند. سپس گفت: ای سالم! آیا انسان جدش را لعنت می‌کند؟ ابوبکر جد من است، شفاعت محمد ج در روز قیامت نصیبم نباد اگر آن دو را دوست نداشته و از دشمنانشان بیزار نباشم [۲۳۳]. و همچنین می فرماید: «من همان امید شفاعتی را که از علی دارم، از ابوبکر نیز دارم دو نسل من به ابوبکر می‌رسد [۲۳۴]». و می‌گوید: «از او درباره ابوبکر و عمر پرسیده شد، گفت: تو از من درباره کسانی می پرسی که آن‌ها از میوه‌های بهشت خورده‌اند؟» و می‌گوید: «خداوند از کسی که از ابوبکر و عمر بیزار باشد بیزار است [۲۳۵]». ذهبی در تعلیق بر این خبر می‌گوید: «معتقدم که این خبر از جعفر صادق متواتر است و من به خدا شهادت می‌دهم که او در گفته‌اش صادق بوده و برای کسی دو رنگی و نفاق نمی‌کند. خداوند رافضیان را رسوا کند». [۲۳۶]

این‌ها گفتار ائمه پاک و طاهر اهل بیت هستند که رافضیان ادعای ولایت و امامت آن‌ها را کرده‌ و عقاید خود را به آن‌ها نسبت می‌دهند و این اقوال دیدگاه آن‌ها را درباره رافضیان و باورهایشان توضیح داده و بیانگر بیزاری آن‌ها از رافضیان و همه عقاید کفرآمیز و بدگویی از صحابه و امهات المومنین که بدان‌ها می‌چسبانند است. و اینکه ائمه اهل بیت ظاهراً و باطناً در هر مسأله بزرگ و کوچکی براساس عقیده‌ اهل سنت بوده اند، و دوستی و دشمنی آن‌ها براساس عقیده‌ اهل سنت بوده و از آن پیروی می‌کرده‌اند و هر کس که به آن‌ها چیزی غیر از این نسبت داده باشد دروغگوست و به آن‌ها ظلم کرده است. خداوند آن‌ها را مورد رحمت وسیع خود قرار داده و رافضیان را رسوا کند که چه بسیار بر آن‌ها افترا بسته‌اند و چقدر با این کار خود آن‌ها را مورد اذیت و آزار قرار داده‌اند.

[۲۳۲] ذهبی در «السیر» اعلام النبلاء ۶/۲۵٩ [۲۳۳] عبدالله بن احمد در کتاب (السنه) ۲/۵۵۸، لالکائی در شرح «اصول اعتقاد اهل السنه» ٧/۱۳۰۱ و ذهبی در السیر ۶/۲۵۸ [۲۳۴] ذهبی در شرح حال جعفر بن محمد می‌گوید: مادرش او فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر الیتیمی است، و مادرش اسماء بنت عبدالرحمن بن ابی بکر است، و بدین سبب گفته است که من از دو پشت به ابوبکر صدیق می رسم: سیر اعلام النبلاء ۶/۲۵۵ لالکائی در شرح اصول اعتقاد اهل السنه ٧/۱۳۰۱، و ذهبی در السیر ۶/۲۵٩ [۲۳۵] ذهبی در السیر اعلام النبلاء، ۶/۲۶۰ [۲۳۶] سیر اعلام النبلاء ۶/۲۶۰