نظر امام محمد باقر

از محمد بن علی روایت شده است که می‌گوید: فرزندان فاطمه اتفاق دارند که درباره ابوبکر و عمر بهترین سخنان را گویند. [۲۲٧]

همچنین از او روایت شده است که به جابر جعفی گفت: «گروهی در عراق گمان می‌کنند که ما را دوست دارند، ولی از ابوبکر و عمرس بدگویی می‌کنند و ادعا می‌کنند که من به آن‌ها دستور داده‌ام. به آن‌ها بگو: من از آن‌ها به خداوند پناه می‌برم و اظهار برائت می‌کنم و خداوند از آن‌ها مبراست. قسم به کسی که جان محمد در دست اوست اگر به قدرت برسم با ریختن خون‌های آنان نزد خداوند تقرب می‌جستم، اگر برای آن دو طلب استغفار و رحمت نکنم از شفاعت محمد ج بی‌بهره شوم. بی‌تردید دشمنان خداوند از آن دو غافلند.» [۲۲۸]

از بسام صیرفی روایت شده است که می‌گوید: از امام باقر درباره ابوبکر و عمر پرسیدم. پاسخ داد: به خدا قسم! که من آن دو را دوست دارم و برای‌شان طلب استغفار می‌کنم وهر کدام از اهل بیتم که دیده‌ام آن دو را دوست می‌داشت. [۲۲٩]

[۲۲٧] ابن عساکر در (تاریخ دمشق) ۱۵/۳۵۵ و ذهبی در (السیر) ۴/۴۰۶ و مقدسی در (الرد علی الرافضه) ص۳۰۲ [۲۲۸] محمد بن عبدالواحد مقدسی در (النهی عن سب الاصحاب) ص٧۵، و بیهقی در (کتاب الاعتقاد) ص۳۶۱، و ابوحامد مقدسی در: الرد علی الرافضه ص۳۰۳ [۲۲٩] ابن سعد در (الطبقات ۵/۳۲۱ و ابن عساکر در تاریخ دمشق) ۱۵/۳۵۵ب، و ابن کثیر در (البدایه و النهایه) ٩/۳۲۱، ذهبی در «السیر» ۴/۴۰۳ ابوحامد مقدسی در (الرد علی الرافضه) ص۳۰۴