سخن حسن بن علیس

از عمرو بن اصم روایت شده است که می‌گوید: به حسن گفتم: شیعیان می‌پندارند که علی قبل از قیامت مبعوث می‌شود پاسخ داد: به خدا قسم! که این‌ها دروغ می‌گویند و این‌ها شیعه نیستند، اگر ما می‌دانستیم که مبعوث می‌شود، همسرانش را به ازدواج در نمی‌آوردیم و دارایی‌اش را تقسیم نمی‌کردیم. [۲۲۲]

ابونعیم روایت می‌کند که به حسن بن علیس گفته شد: مردم می‌گویند که شما خلافت را می‌خواهید، پاسخ داد: نیروهای عرب در دستم بود با هر که می‌خواستم بجنگم، می‌جنگیدند و با هر که صلح می‌کردم صلح می‌کردند. من به خاطر خدا و حفظ خونهای امت محمدس آن را ترک کردم. [۲۲۳]

[۲۲۲] امام احمد در مسند ۱/۱۴۸ و در فضایل الصحابه ۲/۱٧۵ آورده و ذهبی در السیر، ۳/۲۶۲ نیز آورده است. [۲۲۳] حلیه الاولیا، ۲/۳٧