صفحه نخست عقاید (کلام) دفاع از آل و اصحاب پیامبر بدگویی‌شان درباره شیخین (امام بخاری و امام مسلم)

بدگویی‌شان درباره شیخین (امام بخاری و امام مسلم)

نباطی در بدگویی از آن دو می‌گوید: بخاری و مسلم بسیاری از اخبار صحیح را درباره فضایل اهل بیت کتمان کرده‌اند که بنا به شروط آن دو صحیح می‌باشند [۲۱۵]. بعد از اینکه مجموعه‌ای از احادیث ساختگی و ضعیف را آورده و پنداشته که بخاری و مسلم آن‌ها را نادیده گرفته‌اند می‌گوید: اگر این احادیث با وجود شهرت آن‌ها به شیخین نرسیده است به دلیل کوتاهی آن دو بوده است، پس آن‌ها چگونه کتاب خود را ترجیح داده و آن را از بقیه کتاب‌ها بهتر می‌دانند و اگر به آن دو رسیده است و عمداً آن‌ها را روایت و نقل نکرده‌اند پس این بزرگ‌ترین تهمت و انحراف از راه روشن و نشانه تعصب آن‌هاست [۲۱۶]. در طعن نسبت به امام بخاری می‌گوید: ما در نظر عامه [یعنی اهل سنت] پرآوازه‌تر و بهتر از او نداریم، او همانند مرده‌ای است که مشهور شده و به مقام و مرتبه بالایی دست یافته است، مانند سیاهی است که در مقابل ماه شب چهارده ظاهر شده است و او حق کتمان و از آن دوری می‌کرد و باطل را آشکار و به آن نزدیک می‌شد. [۲۱٧]

این‌ها نمونه‌هایی است از آنچه در کتب امامیه درباره امامان اهل سنت آمده است که بیانگر شدت دشمنی و عمق بغض و کینه آن‌هاست.

خواننده باید بداند که من این‌ها را به عنوان مشت نمونه خروار آورده‌ام و عبارت‌های فراوانی را رها کرده‌ام که در آن بدگویی درباره گذشتگان این امت آمده است که در آن عبارت‌های زشت و فحشهایی درباره دین، شرف و آبروی آن‌ها ذکر شده است ولی من به خاطر رعایت ادب، منع دینی و عدم نشر آن گناه‌ها در میان مردم از نقل آن‌ها خودداری کردم.

در اینجا سخن را با نقل سخنان مهمی از شیخ الاسلام ابن‌تیمیه/ در توضیح دیدگاه شیعیان رافضی درباره گذشتگان این امت و ائمه آن به پایان می‌آورم که تاکیدی است بر آنچه گذشت. او می‌گوید: امامیه ابوبکر، عمر، عثمان و عموم مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی از آن‌ها پیروی کردند و همچنین عموم امت محمد ج اعم از متقدمین و متاخرین را تکفیر می‌کنند.

آن‌ها هر کسی را که معتقد به عدالت ابوبکر و عمر و مهاجرین و انصار باشد یا همچنان که خداوند از آن‌ها راضی بوده است او هم از آنان راضی باشد یا همچنان که خداوند دستور داده است برای‌شان طلب استغفار کند، کافر می‌دانند. به همین علت همه بزرگان امت از قبیل: سعید بن مسیب، ابومسلم خولانی، اویس قرنی و عطاء بن ابی رباح، ابراهیم نخعی، امام مالک، اوزاعی و امام ابوحنیفه و حماد بن زید، حماد بن سلمه و ثوری، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، فضیل بن عیاض، ابوسلیمان دارانی، معروف کرخی، جنید بن محمد، سهل بن عبدالله تستری شوشتری و غیره را تکفیر می‌کنند و معتقدند که کفر این‌ها شدیدتر از کفر یهود و نصاری است، زیرا که یهود و نصای کفار اصلی هستند و بنا به اجماع گناه و کفر مرتد شدن از کفر اصلی بیشتر است.

همچنین می‌گوید: و اکثر محققان آن‌ها معتقدند که: ابوبکر، عمر و اکثر مهاجرین و انصار و همسران پیامبر ج مانند عایشه و حفصه و بقیه ائمه مسلمین و عموم مردم آنها، هرگز حتی یک لحظه نیز ایمان نیاورده‌اند. زیرا چنان که بعضی از علمای اهل سنت می‌گویند ایمانی که بعد از آن کفر باشد اساساً باطل است. بعضی از امامیه معتقدند که عورت پیامبر ج که به وسیله آن با عایشه و حفصه نزدیکی کرده‌ است، باید آتش به آن برسد، تا بدینوسیله از گناه نزدیکی با زنان کافر پاک شود، زیرا جماع با کافر در نظر آن‌ها حرام است. [۲۱۸]

[۲۱۵] همان منبع ۳/۱۳۲ [۲۱۶] همان منبع ۳/۲۳۲ [۲۱٧] الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم ۳/۲۲۶ [۲۱۸] مجموع الفتاوی ۲۸/۴٧٧-۴۸۱