صفحه نخست عقاید (کلام) دفاع از آل و اصحاب پیامبر بدگویی آن‌ها درباره امام احمد

بدگویی آن‌ها درباره امام احمد /

کشی در شرح حال او می‌گوید: او از فرزندان ذی الثدیه است [کنایه از این که خارجی است] جاهل و شدیداً ناصبی است خیاطی کرده‌ و جزو فقها به شمار نمی‌آید. [۲۱۲]

نباطی می‌گوید: احمد در مسند جعفر گفته است: هیچ فردی سنی نیست مگر آنکه از علی بدش آید اگر چه اندک باشد [۲۱۳]. و همچنین گفته است: خلیفه عباسی(الراضی بالله) درنامه‌ای به حنابله نوشته است: امیرالمؤمنین درباره‌ گروهتان تامل کرده‌ و مذهب امامتان برایش روشن شده است و آن را مثل ابلیس لعین یافته است که اعمال بد را برای حزب ممنوعش می‌آراید و زیبا جلوه می‌دهد و آن‌ها را به انجام کارهای سخت وادار می‌کند و مغرور می‌کند. [۲۱۴]

[۲۱۲] همان منبع ۳/۲۲۳ [۲۱۳] همان منبع ۳/۲۲۴ [۲۱۴] همان منبع ۳/۲۲۵