صفحه نخست عقاید (کلام) دفاع از آل و اصحاب پیامبر بدگویی آن‌ها درباره امام مالک

بدگویی آن‌ها درباره امام مالک /

نباطی در ضمن زشت گویی، درباره امام مالک می‌گوید: مالک از علی و عثمان و طلحه و زبیر یاد می‌کرد و می‌گفت: به خدا قسم آنان فقط به خاطر آبگوشت با هم جنگیده‌اند. محمد بن حسن پیش مالک رفته تا از او حدیث بشنود، اما در خانه‌اش صدای موسیقی شنید، آن را ناروا دید. ولی مالک گفت: ما در آن اشکالی نمی‌بینیم. در حلیة الأولیا و غیره از ابن‌حنبل و ابوداود روایت شده است که جعفر بن سلیمان، مالک را زد و موهایش را تراشید و بر پشت شتری نشاند. روایت شده است که او با خوارج هم عقیده بوده است. از او درباره‌ آن‌ها پرسیده شد در پاسخ گفت: درباره گروهی که بر ما حکومت می‌کنند و عدل را بپا داشته‌اند چه بگویم؟ [۲۱۰]

[۲۱۰] الصراط المستقیم الی مستحیق التقدیم ۳/۲۲۰