صفحه نخست عقاید (کلام) دفاع از آل و اصحاب پیامبر محکوم و تقبیح کردن ابن سبأ توسط علی ابن ابی‌طالب <...

محکوم و تقبیح کردن ابن سبأ توسط علی ابن ابی‌طالب س

هنگامی که علی بن ابی‌طالبس به خلافت رسید، آن عقاید بیش از پیش رواج پیدا کرد تا اینکه این امر به گوش علی رسید. او شدیداً آن را تقبیح کرد و از ابن سبأ و پیروانش تبری جست.

ابن عساکر با سند صحیح از عمار دهنی روایت می‌کند که می‌گوید: از اباطفیل شنیدم که می‌گفت: مسیب بن لجبه را دیدم که ابن سوداء را به نزد او آوردند و علی بر منبر بود، علی پرسید که چه شده است؟ گفت: او بر خدا و رسولش دروغ می‌بندد [۴٧]. از یزید بن وهب به نقل از علی س روایت شده است که می‌گفت: چه تناسبی بین من و این مَشک (کیسه) سیاه وجود دارد؟ [۴۸]

همچنین از طریق یزید بن وهب از علی روایت شده است که علی ابن ابی‌طالب می‌گفت: چه ارتباطی بین من و این مَشک سیاه وجود دارد در حالی که او درباره ابوبکر و عمر زبان درازی می‌کند. [۴٩]

این روایتها با اسناد صحیح از علی س روایت شده است. [۵۰]

[۴٧] تاریخ مدینه دمشق (نسخه خطی) ق ۱۶٧ [۴۸] فتح الباری٧/۳۶۸ [۴٩] همان منبع [۵۰] شیخ سلمان العوده می‌گوید که این إسنادها را برای شیخ ناصرالدین آلبانی- جزاه الله خیرا- فرستادم تا آن‌ها را بررسی کند. او آن‌ها را بین صحیح، حسن و صحیح لغیره قرار داد. برگرفته از کتاب (عبدالله بن سبأ و اثرُهُ فی احداث الفتنه فی صدر الاسلام )(ص) ٩۸