مشخصات کتاب

دفاع از آل و اصحاب پیامبر
تأليف:

ابراهیم الرحیلی


مترجم:

عبدالرحیم ملازاده ابومنتصر