مشخصات کتاب

شیعه و حسینیه‌ها
تأليف

شیخ عبدالله عبدالعزیز