فتنه سبائیت

این فرد به نام عبدالله بن سباء، معروف به ابن السوداء از تباره یهود بود که در سینه‌اش آتش عداوت و دشمنی با اسلام شعله می‌زد و از راه نفاق تظاهر به مسلمانی نمود و مذهب رافضی را بنیان گذاری کرد که خشت اولی این ساختمان دشمنی و عداوت با صحابه‌ی کرام بود و بیش از هر چیز پسندیده‌ترین ترفند او جهت ریشه بر اندازی اسلام، تنقیص، تذلیل و جرح صحابه کرام بود. سبائیت، نخست در قالب روافض نمایان شد، اما در موقع احتیاج برای فتنه انگیزی، لباس خارجیت را نیز به تن پوشید و اگر نیاز پیدا می‌شد زیر عبای اعتزال رفض را پنهان نمود، و گاهی خرقه باطنیت را به تن آراسته به وسیله خانقاه‌ها به نشر ظلمت و ضلال می‌پردازند. خلاصه اینکه، نهال عبدالله بن ابی ابن سلول را ابن سبا آبیاری نمود و به تدریج این شجره‌ی خبیثه تناور و دارای شاخه‌های زیادی شد ولی رفض در همه شاخه‌ها مشترک ماند، و واقعیت امر این است که تا امروز هر فتنه ای که در اسلام سر بر آورده بیخ و بنیاد همه‌ی آن‌ها فتنه‌ی سبائیت است، و هر شخصی که با دیدگاه اسلامی و دیانت داری، قسمت فتن از تاریخ اسلام را مطالعه کند ما را تصدیق خواهد کرد. بعد از ابن سبا در ادوارمختلف در این گروه همواره افرادی پیدا می‌شد که با توجه به موقعیت و مناسبت محیط و زمان و مکان به تجدید و تقویت این فتنه همت می‌گماشتند، و این فتنه تا امروز باقی است و به حدی در شئون دین و دنیا به مسلمین ضرر رسانیده است که به قدرعشر عشیر آن غیر مسلمین نتوانستند، برسانند.

در زمان حال نیز اشخاصی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را مجدد فتنه‌ی سبائیت قرار داد، در این راستا نویسندگان معاصر چون دکتر طه حسین و دکتر احمد امین منصف فجرالاسلام، شایسته‌ی ذکراند، زیرا آن‌ها با روشی جدید در زبان عربی به خوبی از سبائیت وکالت و نمایندگی نمودند.

در میان نویسندگان اردو زبان نیز این گونه نویسندگان وجود دارند که از میان همه آن‌ها معروف‌ترین شخصیت «سید ابوالاعلی مودودی» امیر جماعت اسلامی می‌باشد.

شکر این احسان عظیم خداوند متعال را چگونه می‌توان ادا کرد که من عاصی پر معاصی توفیق دفاع از صحابه‌ی کرام و حمایت از مسلک اهل سنت و جماعت را عطا فرمود، خداوند متعال قبرهای بزرگوارانی را که به طفیل کفش برداری‌شان عاصی و هیچ ندانی مثل من را توفبق این خدمت عظیمه عنایت گردید با انوار رحمت مملو فرماید،

رفع الله درجاتهم.