مشخصات کتاب

پرده برداری از صحنه قتلی مرموز
تأليف:

محمد اسحاق صدیقی


مترجم:

عبدالمؤمن اعظمی