مشخصات کتاب

بین النهرین در روزگار خلفای راشدین
تأليف

مصطفی حسینی طباطبائی


رمضان ۱۴۱۹