خوارج نهروان

خوارج به نهروان رفته و سپاه سر تا پا مسلحی را تشکیل داده و اولین امیر خود را به نام عبدالله بن وهب راسبی فرمانده آن گردانیدند!.

آنان در منطقه نهروان به فساد و قتل و غارت مسلمانان و راهزنی و هتک حرمت و غارت اموال مردم اقدام می‌کردند!.

اولین جرمی که مرتکب گردیدند این بود که، یکی از اصحاب رسول خدا ج به نام عبدالله بن خَبّاب بن ارث همراه با همسر باردار خود از راهی که در کنترل خوارج بود، عبور می‌کرد!.

آنان سر راه را بر اوگرفته و گفتند: تو کیستی؟

گفت: عبدالله بن خبّاب صحابی رسول خدا هستم!.

گفتند: حدیثی را که از پدرت شنیدم که می‌گفت از رسول خدا شنیده است که می‌فرمود:

«ستکون فتنة القاعد خیر من القائم، و القائم خیر من الـماشی والـماشی خیر من السّاعی»!.«فتنه و بلوایی پیش خواهد آمد که در آن نشسته بر ایستاده و ایستاده بر حرکت‌کننده و حرکت‌کنده بر سعی و تلاش‌کننده برتری دارند (منظور این است که اگر در این درگیریها و اختلافات خود را کنار بکشید بهتر است تا اینکه در آن مشارکت داشته باشید)».

خوارج اورا در حالی که بر اسبی سوار بود پائین کشیده و جلو چشمان همسرش سرش را بریدند و سپس همسر حامله و باردار او را نیز سربریده و شکمش را پاره پاره کردند!؟ [۱۶۰].

[۱۶۰] البدایة والنهایة: