استقرار امور

در عصر خلافت حضرت ابوبکر صدیقس امور حکومت اسلامی سر و سامان گرفت!.

او با کسانی که زکات نمی‌دادند و مرتدین به رویارویی پرداخت و مدعیان نبوت را سرکوب نمود و (اسود عنسی) در یمن و (مسیلمۀ) کذاب در یمامه کشته شدند، (طلیه بن خویلد) و (سجاج بنت الحارث تمیمی) بار دیگر به دامن اسلام بازگشتند!.

در ایام خلافت ابوبکر صدیق، فتوحات مسلمانان آغاز گردید. و اجازه داد در دو جبهه جهاد علیه کفار آغاز شود!.

جبهۀ اول: جبهۀ عراق برای مبارزه با مجوسیان ایران بود، که فرماندهی سپاه مسلمانان را سردار نامی اسلام «مثنی بن حادثه شیبانی» بر عهده داشت که وارد جنگ‌های سختی با مجوسیان ایرانی گردید و در همۀ آنها غلبه و پیروزی از آن او بود!.

پس از آنکه خالدبن ولید س جنگ با مرتدین و مانعین زکات در جزیره العرب را به پایان برد و بر مسیلمۀ کذاب و لشکریان او پیروز گردید، حضرت ابوبکر به او دستور داد که برای بدست گرفتن فرماندهی سپاه اسلام به سوی جبهۀ عراق حرکت کند و جهاد علیه مجوسیان ایرانی را رهبری کند!.

مثنی بن حارثه همراه افراد تحت فرمانش به سپاه اسلام به فرماندهی خالد محلق گردید و جنگ‌های پیروزمندانۀ بسیاری را علیه مجوسی‌ها ترتیب دادند.

جبهۀ دوم: جبهۀ شام بود که در آن مسلمانان وارد جنگ با بزرگترین و قویترین حکومت در آن عصر حکومت روم گردیدند.