بیماری رسول خدا ج

ارسال سپاه اسامه آخرین اقدام رسول خدا ج به شمار می‌آید، سپاه اسامه در منطقه «جُرف» نزدیک مدینه تجمع نموده و به خاطر بیماری رسول خدا ج در آن محل منتظر ماند، و حرکت به سوی شام را در حالی که رسول خدا ج به سختی بیمار بود مناسب نمی‌دید [۲].

بیماری رسول خدا از آخرین روزهای ماه صفر سال یازدهم هجری آغاز گردیده بود.

[۲] البدایة والنهایة: ابن کثیر ج ۵ ص ۲۲۳ – ۲۲۴.