مشخصات کتاب

دیدگاه منصفان درباره معاویه بن ابی سفیان
تأليف:

عبدالمحسن بن حمد العباد البدر


مترجم:

اسحاق دبیری