۱- حفظ نمودن

او یک دانش‌آموز زیرک و زرنگ بود! هرچه پیامبرص می‌گفت، انجام می‌داد، حفظ می‌کرد و به خاطر خود می‌سپرد. تا جایی که هرگاه مسأله‌ای پیش می‌آمد، بی‌درنگ سخن یا عمل پیامبر را به یاد می‌آورد. او بعدها چیزهای زیادی را از حفظ روایت می‌نمود. از پیامبرص (۲۲۱۰) حدیث روایت کرده است. در مورد قرآن گفته است: «چون یک آیه در زمان پیامبر خداص نازل می‌شد، حلال و حرام و امر و نهی آن را حفظ می‌کردیم و خود آن آیه را حفظ نمی‌کردیم»[۱۹۸] .

از این سخن او روشن می‌شود که الفاظ و کلمات همه آیات را حفظ نمی‌کرده، بکله مفاهیم اساسی آیات و اهداف موردنظر آنها و نیز احکام و دستوراتی را که از آنها به دست می‌آمده، حفظ می‌نموده است.

[۱۹۸] اعلام النساء، ج ۳ ریال ص ۱۰۶.