مادر

مادر عایشه، ام رومان دختر عامر کنانی، از زنان بزرگ صحابه است. در دوران جاهلیت با عبدالله بن حارث اسدی ازدواج نمود و برای او طفلی را به دنیا آورد، اما عبدالله درگذشت. پس از عبدالله، ابوبکر با ام‌رومان ازدواج نمود. ام رومان، عایشه و عبدالرحمن را برای ابوبکر به دنیا آورد. پس از آن ام رومان به مدینه هجرت نمود و پس از حادثه افک[۱۵] در حیات پیامبر درگذشت. وی (ام رومان) پیامبر را دوست می‌داشت و به شدت به او احترام می‌گذاشت. پیامبرص به قبرش فرود آمد و برایش آمرزش خواست و فرمود:

«خدایا! بر تو پوشیده است که ام رومان در راه تو و در راه پیامبرت چه سختی‌ها دیده است»[۱۶] .

ام رومان همسر ابوبکر صدیق و مادر عایشه است. او در زمان سختی‌ها برای دخترش مادری مهربان و خیرخواه بود. ایمان، امانتداری، مهربانی و خوش اخلاقی از تمام وجودش می‌بارید. این است خانواده‌ای که در آن دختری رشد کرد و بالید که بعدها در دل پیامبرص آشیانه نمود.

[۱۵] به زودی درباره حادثه افک سخن خواهیم گفت. [۱۶] تراجم سیدات بیت النبوه، ص ۲۵۵.