مشخصات کتاب

عایشه

همسر، همراه و همراز پیامبر
تأليف

رفیده الحبش


ترجمه:

داود نارویی