۱- زدن صورت دانش‌آموز

این عادت میان معلّمان رواج پیدا کرده که به صورت دانش‌آموز می‌زنند که ممکن است چشم و گوش دانش‌آموز آسیب ببیند و سرانجام به دادگاه کشانده شوند و در نهایت، غرامت مالی بپردازند. به همین خاطر، پیامبر ج از زدن صورت نهی کرده و می‌فرمایند:

«إذا ضرب أحدكم خادمه فلیتّق الوجه [۱۲]»«صحیح الجامع»

«اگر یکی از شما، خدمتکارش را زد باید از زدن صورت خودداری کند.»

[۱۲] ر.ک: صحیح جامع،حدیث جامع،ص ۱۸٧.