۸- همراهی کردن

چه خوب است معلّم، دانش‌آموزانی را که می‌خواهد تشویق کند با خود به مسجد یا گردش‌های علمی ببرد، زیرا دانش‌آموزان از همراهی معلّم خود احساس افتخار و خوشحالی می‌کنند.