٧- معرفی کردن

معلّم باید دانش‌آموز خوب را به بقیه‌ی دانش‌آموزان و معلّمان معرفی کند؛ البته این کار موجب تشویق او و دوستانش می‌گردد.