روش‌های تربیتی موفّق

معلّمان، برای تربیت یک نسل مسلمان، مؤدب و شجاع که از دین و امتش دفاع کند، باید روش‌های تربیتی موفقی را در پیش گیرند که در قرآن کریم و سنت پاک پیامبر ج آمده است: