فعالیت‌های مدرسه

فعالیت‌های مدرسه، فواید زیادی برای دانش‌آموزان دارد. این فعالیت‌ها گوناگونند؛ از جمله: