توصیه‌های مهم پیامبر ج برای فرزندان

مربّیان، مدرّسان، معلّمان، پدران و مادران، باید این توصیه‌های مفید را به فرزندان بیاموزند و برایشان روی تخته بنویسند تا آن‌ها را در دفترهایشان یادداشت کرده و حفظ نمایند و آنگاه به شرح آن‌ها بپردازند. در حدیثی که از ابن عباسب نقل شده، آمده است: روزی پشت سر رسول خدا ج سوار شده بودم. رسول خدا ج به من گفت: ای پسر، من چند کلمه را به تو می‌آموزم:

۱- «إحفظ الله یحفظك» از دستورات و اوامر خداوند اطاعت کن و از کارهایی که خداوند ممنوع کرده است پرهیز کن تا خداوند تو را در دنیا و آخرت حفظ کند.

۲- «احفظ الله تجده تجاهك» حدّ و حدود خدا را نگهدار تا خداوند تو را توفیق و یاری دهد.

۳- «إذا سألت فأسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله» هر گاه برای کارهای دنیا و آخرتت درخواست کمک کردی، از خدا کمک بجوی؛ مخصوصاً در اموری که هیچ کس جز خدای یکتا بر آن‌ها توانایی ندارد؛ مانند شفای دردها و درخواست رزق و روزی که مختص خدای بی‌همتاست. (اربعین نووی)

۴- «وأعلم أنّ الأمّة لو اجتمعت علی أن ینفعوك بشيءٍ لم ینفعوك إلاّ بشيءٍ قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا علی أن یضرّوك بشيءٍ لم یضرّوك إلاّ بشيءٍ قد كتبه الله علیك، رفعت الأقلام وجفّت الصّحف» «رواه الترمذی و قال حدیث حسن صحیح»

«و بدان که اگر همه مردم دنیا جمع شوند تا نفعی به تو برسانند، جز آنچه خدا برای تو مقرر کرده است، نمی‌توانند نفعی به تو برسانند؛ و اگر همه مردم جمع شوند تا زیانی به تو برسانند، جز آنچه خدا برایت مقرر فرموده است، نخواهند توانست زیانی به تو برسانند، قلم تقدیر خداوند از ازل آن را نوشته است و همه‌ی سود و زیان‌هایی که به تو می‌رسد در لوح‌ محفوظ او ثبت و ضبط شده است.»

انسان مسلمان به قضا و سرنوشتی که خداوند برای او مقدّر کرده است ـ چه خیر باشد چه شر ـ باید ایمان داشته باشد.