صفحه نخست عقاید (کلام) حکم آواز و موسیقی در اسلام حکم گوش دادن به سرودهای اسلامی

حکم گوش دادن به سرودهای اسلامی

س ۱: حکم گوش دادن به نوار سرودهای اسلامی چیست؟

ج - سرودها با هم تفاوت دارند پس اگر سرودی از سخنان گناه به دور باشد و در آن دعوت به نیکی و یادآوری آن و پیروی از (راه) خدا و پیامبرشص و دعوت به دفاع و پشتیبانی از کشورهای اسلامی در برابر مکر دشمنان و آمادگی برای جنگ با آنها و چنین چیزهایی بود هیچ اشکالی ندارد. امّا اگر در آن دعوت به گناه و مختلط شدن زنان با مردان و خود آرایی آنها و یا هر نوع فساد دیگری باشد شنیدنش مجاز نیست.