مشخصات کتاب

حکم آواز و موسیقی در اسلام
تأليف

عبدالعزیز بن عبدالله بن باز


ترجمه:

مترجم