صفحه نخست عقاید (کلام) نقد آرای ابن سینا در الهیات ۱: کسانی‌که بر آراء ابن سینا اعتراض نموده‌اند

۱: کسانی‌که بر آراء ابن سینا اعتراض نموده‌اند

اندیشه‌های ابن سینا از دیرباز مورد تحسین برخی از متفکران قرار گرفته است و گروهی از مسلمانان و دیگران، آثار او را به صورت شگفتی ستوده‌اند. نظامی عروضی می‌نویسد:

چهار هزار سال بود تا حکماء اوائل جانها گذاختند و روانها درباختند تا علم حکمت را بجای فرود آرند، نتوانستند تا بعد از مدّتی حکیم مطلق و فیلسوف اعظم ارسطاطالیس این نقد را بقسطاس منطق بسخت و به محکّ حدود نقد کرد و به مکیال قیاس پیمود تا شک و ریب ازو برخاست و منقّح و محقّق گشت و بعد ازودر این هزار و پانصد سال هیچ فیلسوف بکنه سخن او نرسید و بر جادۀ سیاقت او نگذاشت الّا افضل المتأخّرین حکیم الشّرق حجّة الحّق علی الخلق ابوعلی الحسین بن عبدالله بن سینا [۲] .

[۲] چهار مقاله، چاپ لیدن، صفحه ٧۱.