مشخصات کتاب

نقد آرای ابن سینا در الهیات
تأليف:

مصطفی حسینی طباطبایی