عکس‌های مرتضی رادمهر/

حجت الإسلام مرتضی رادمهر در لباس حوزوی

حجت الإسلام مرتضی رادمهر در لباس حوزوی

حجت الإسلام مرتضی رادمهر در لباس حوزوی

حجت الإسلام مرتضی رادمهر در لباس حوزوی

حجت الإسلام مرتضی رادمهر در لباس حوزوی

حجت الإسلام مرتضی رادمهر در لباس حوزوی

حجت الإسلام مرتضی رادمهر در لباس حوزوی

حجت الإسلام مرتضی رادمهر در لباس حوزوی

حجت الإسلام مرتضی رادمهر همراه با پدرزن و مادر زنش

حجت الإسلام مرتضی رادمهر همراه با پدرزن و مادر زنش

حجت الإسلام مرتضی رادمهر در لباس حوزوی همراه با يكی دیگر

حجت الإسلام مرتضی رادمهر در لباس حوزوی همراه با يكی دیگر

مرتضی رادمهر پس از هدایت به توحید و سنت

مرتضی رادمهر پس از هدایت به توحید و سنت

مرتضی رادمهر با لباس بلوچی

مرتضی رادمهر با لباس بلوچی

مرتضی رادمهر با لباس بلوچی

مرتضی رادمهر با لباس بلوچی

مرتضی رادمهر در حال ویرایش یکی از کتاب‌هایش

 

مرتضی رادمهر در حال ویرایش یکی از کتاب‌هایش

مرتضی رادمهر در سال‌های اخير هنگام شدت بیماری

مرتضی رادمهر در سال‌های اخير هنگام شدت بیماری ۲

مرتضی رادمهر در سال‌های اخير هنگام شدت بیماری

تكفين مرتضی رادمهر رحمة الله عليه وجعل الجنة مثواه

تكفين مرتضی رادمهر رحمة الله عليه وجعل الجنة مثواه