ب) تغيير مذهب و عقيده

انحراف جهت و عقیده و تغییر مذهب شیعی و انتخاب مذهب اهل سنت در بخش رویکرد اساسی و یا مشخصا پشت‌کردن به مذهب شیعی و پیوستن به مذهب اهل سنت با توجه به توصیف و تعاریف خاصی که به آن اشاره شد گرچه در اوایل یافته‌های علمی و تحقیقی چندان مهم نمی‌پنداشتم اما تا همین حد می‌باشد که اعلام کنم عامل اصلی رویکرد اعتقادی من تنها درک واقعیت‌های دینی و مذهبی و رسیدن به حقایق و واقعیت‌ها بود نه چیزی دیگر.